★★★★★ ★★★★★
9.7 (11 beoordelingen)

Lesovereenkomst Rigoletto Manege

De partijen
Rigoletto Manege gevestigd Hoofdweg 195 te Harkstede, welke wordt beheerst door de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Artikel 1: Inhoud van de overeenkomst

Door of vanwege de lesgever, wordt aan de klant instructie gegeven. Deze instructie betreft het leren rijden op paarden van de lesgever / eigen paard, dan wel het verbeteren van de rijvaardigheid. Onder de instructie is tevens begrepen het onder toezicht door de klant zelfstandig tot uitvoering brengen van het geïnstrueerde. De instructie vindt plaats in een binnen- of buitenrijbaan dan wel tijdens buitenritten.

Artikel 2: Looptijd

Deze overeenkomst gaat in op de datum van ondertekening van de ‘Lesovereenkomst Rigoletto Manege’ en wordt aangegaan voor de duur van telkens drie aaneengesloten maanden (mei-jun-jul, aug-sep-okt, nov-dec-jan, feb-mrt-apr), verder te noemen een kwartaal. Zonder voorafgaande opzegging wordt de overeenkomst telkens na ommekomst van de afgesproken duur voor dezelfde periode en tegen dezelfde condities verlengd. De overeenkomst kan zowel door de klant als door de lesgever worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand. Opzegging door de klant kan uitsluitend schriftelijk geschieden. Indien u geen gebruik maakt van een volledig kwartaalabonnement vervalt het kwartaalvoordeel en wordt voor de lessen het losse les tarief berekend. Het losse les tarief gaat met terugwerkende kracht in op aanvangsdatum van het kwartaal- abonnement waarin wordt opgezegd.

Artikel 3: Verplichtingen lesgever

De lesgever draagt er zorg voor, dat op zijn bedrijf en tijdens instructie op een andere locatie, de veiligheidsvoorschriften, zoals voorgeschreven, worden toegepast en nageleefd.

Artikel 4: Verplichtingen klant en gedragsregels

De klant is verplicht de door de lesgever gestelde veiligheidsvoorschriften en gedragsregels na te leven. Deze regels zijn opgenomen in de reglementen van de lesgever. De klant is er tevens verantwoordelijk voor, dat zijn gezinsleden en bezoekers deze voorschriften naleven. De klant heeft kennis genomen van de huisregels, rijbaanregels en regels voor het buitenrijden welke op meerdere plekken op de manege kenbaar zijn gemaakt. Het is de lesgever toegestaan de vorenbedoelde reglementen tussentijds te wijzigen. Wijzigingen zullen steeds schriftelijk aan de klant worden bekendgemaakt.

Artikel 5: Lesgeld en betaling

Voor de instructie is een prijs overeengekomen zoals gepubliceerd in de prijslijst op de website van de manege. De lesgever is gerechtigd om jaarlijks -zonder een nieuwe lesovereenkomst aan te gaan- de lesprijzen aan te passen conform de algemene voorwaarden.
De betaling van het lesgeld geschiedt bij vooruitbetaling en wel uiterlijk vóór aanvang van de periode waarover het lesgeld verschuldigd is door automatische incasso.
Door de klant afgezegde lessen, welke worden gereden op een kwartaalabonnement, worden niet terugbetaald. Per kwartaal kan maximaal 1 les worden ingehaald. Voor de lessen die op feestdagen vallen zullen geen compensatielessen worden aangeboden. Geplande lessen, welke niet op een abonnement worden gereden, moeten bij annulering door de klant minstens 24 uur van te voren worden afgezegd. Wanneer dit niet gebeurt wordt de les in rekening gebracht. Wanneer lessen geen doorgang kunnen vinden om wat voor een reden dan ook door bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, een epidemie welke gezondheidsrisico’s voor de paarden van de manege met zich meebrengt, is restitutie van het lopende 
abonnement niet mogelijk en blijft de klant betaling van de lessen verschuldigd, gedurende de in artikel 2.1 overeengekomen periode. De lesgever is te allen tijde bevoegd om te bepalen of lessen doorgang kunnen vinden.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

De lesgever is niet gehouden tot enige vergoeding van indirecte schade, daaronder begrepen, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
De lesgever is ten opzichte van de klant niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen door de klant van veiligheidsvoorschriften, dan wel het niet in acht nemen van aanwijzingen en instructies door of namens de lesgever.De lesgever is slechts aansprakelijk voor directe schade van de klant indien aantoonbaar is dat deze schade is ontstaan door handelingen van de lesgever of diens ondergeschikten, die in strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van de uitoefening van het bedrijf door de lesgever dient te worden betracht, dan wel het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de lesgever en diens ondergeschikten. De aansprakelijkheid van de lesgever voor directe kosten en schade, is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor de lesgever zich redelijkerwijs kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking kan worden verleend. Dit bedrag betreft maximaal € 2.500.000,-.
Dit bedrag wordt verminderd met het bedrag dat wordt uitgekeerd door de verzekering van de klant.

Artikel 7: Risico-acceptatie

De klant is op de hoogte van én accepteert het risico dat inherent is aan het berijden van en het omgaan met paarden in de ruimste zin van het woord, welk risico voortvloeit uit de eigen energie van het dier en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid en welk risico zich kan manifesteren voorafgaand, tijdens en na afloop van de instructie.
De klant die deelneemt aan paardrijlessen, buitenritten, ruiterkampen en/of andere georganiseerde activiteiten of onder begeleiding of zelfstandig een paard van de lesgever berijdt, begeleidt, africht, op- en afzadelt of verzorgt of op het terrein en/of in de stallen van de lesgever verblijft, een en ander in de ruimste zin van het woord, verklaart dat hij/zij uitdrukkelijk op de hoogte is van het onvoorspelbare gedrag van paarden. Indien voor hem/haar uit het onberekenbare gedrag van een paard schade voortvloeit zal dit risico (deels) voor rekening van klant komen. Behoudens de schade die onder artikel 5 van deze lesovereenkomst valt is de lesgever te allen tijde alleen dan gehouden de directe schade te vergoeden tot maximaal het bedrag waarvoor hij zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen redelijkerwijs kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking is verleend.

Artikel 9: Minderjarigheid, toestemming ouders/voogd

De ondergetekenden stemmen in met de bepalingen in dit contract, nu voor het aangaan van onderhavige overeenkomst, vanwege de minderjarigheid van de klant, de toestemming van de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers is vereist.

Artikel 10: Verwerking persoonsgegevens

De persoonsgegevens die worden vermeld op de lesovereenkomst worden door het ruitersportcentrum als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerkt. Aan de hand van deze verwerking kan het ruitersportcentrum uitvoering geven aan deze lesovereenkomst, de ruiter optimale service en actuele informatie bieden en de ruiter gepersonaliseerde aanbiedingen doen. De persoonsgegevens kunnen tevens worden doorgegeven aan gerechtsdeurwaarders indien sprake is van wanbetaling. De ruiter kan om inzage en correctie met betrekking tot de verwerkte persoonsgegevens verzoeken en verzet aantekenen. Betreft het direct mailing, dan zal het verzet te allen tijde worden gehonoreerd. Voor nadere informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens zie de privacyverklaring op de website van het genoemde ruitersportcentrum.

Voor akkoord en gezien
Op alle rechtsbetrekkingen die de lesgever in het kader van zijn bedrijf aangaat, zijn de algemene voorwaarden van de Rigoletto Manege van toepassing. Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart de klant dat hij kennis heeft genomen van de toepasselijke algemene voorwaarden, deze heeft ontvangen en de strekking van deze algemene voorwaarden kent en met name zich bewust is van de (aansprakelijkheids)risico’s die aan deze algemene voorwaarden verbonden zijn.

 

 

 

Beoordelingen
Wat leden over ons zeggen
10
“Hele leuke manege! Mijn dochter van 8 jaar is hier graag (het liefst meerdere dagen per week).”
7
“Leuk voor de kids. We zijn er geweest te kijken. Kijkje nemen echt de moeite waard.”